Privacy policy

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Προϋπόθεση χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος της παρούσας ιστοσελίδας  αφορά τους Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και μέλη  εταιρειών  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας ( φαρμακευτικές εταιρείες ) ,οι οποίοι και μόνο έχουν δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν προηγούμενης σχετικής εγγραφής τους, στα περιεχόμενα και τις εφαρμογές του σχετικού διαδικτυακού χώρου της παρούσας ιστοσελίδας(εφεξής «χρήστες-Επαγγελματίες Υγείας-Μέλη»).

Περιορισμός ευθύνης

Η __________ (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση  του κοινού και των Επαγγελματιών Υγείας και Μελών Φαρμακευτικών Εταιρειών σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα για ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.

 

Η Εταιρεία, περαιτέρω, δεν ευθύνεται αναφορικά με την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγει ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με την ακρίβειά τους. Με την συμπλήρωση και εγγραφή στα αιτούμενα πεδία δηλώνει υπεύθυνα την ιδιότητα του ως Επαγγελματίας Υγείας, δυνάμει της οποίας και σε συνέχεια της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας και ιδιότητας του,επιτρέπεται η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό χώρο.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε υπόσχεται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Δικαιοδοσία

Ο επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους ,ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας,  των Μελών Φαρμακευτικών Εταιρειών και των απλών χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου  της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας , σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 2472/1997, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ ,την από 25 Μαΐου 2018 εφαρμογή του Ευρωπαϊκoύ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

Ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας, το Μέλος Φαρμακευτικής Εταιρείας και ο απλός χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του δίνει την ρητή, ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των κατωτέρω αναφερομένων προσωπικών τους δεδομένων και την τήρηση αρχείου αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης  και  προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, εφόσον  εκτός των άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.  Περαιτέρω, ο χρήστης-Επαγγελαμτίας Υγείας και ο απλός χρήστης διατηρεί  τα δικαιώματα του για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά του προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, γ) ενημέρωση  για την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νόμο 2472/1997 και Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR).

Ρητώς αναφέρεται τέλος, ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τον χρήστη-Επαγγελματία Υγείας, Μέλη Φαρμακευτικών Εταιρειών ή τον απλό χρήστη της ιστοσελίδας. Εάν η Εταιρεία λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι  χρήστης ιστοσελίδας εισάγει πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη-Επαγγελαμτία Υγείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας και Μέλη Φαρμακευτικών Εταιρειών

 

Η Εταιρεία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας,τα συλλέγει κατά την εγγραφή του, η οποία πραγματοποιείται μετά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας στον σχετικό διαδικτυακό χώρο της ιστοσελίδας. Η συλλογή των δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω και η ταυτόχρονη διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας και ιδιότητας των Επαγγελματιών Υγείας από την Εταιρεία, αποτελεί προαπαιτούμενο της δυνατότητας χρήσης του σχετικού διαδικτυακού χώρου από τους Επαγγελματίες Υγείας.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα κατωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  του Ευρωπαϊκoύ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR). Τα Δεδομένα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας του σχετικού διαδικτυακού χώρου της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Username, ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, ειδικότητα, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου οικείου Ιατρικού Συλλόγου (μόνο για Ιατρούς).   Ο χρήστης-Επαγγελαμτίας Υγείας έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο __________________________

Contact us

for further discussions